Home
Personnage
YURI Kamanosuke YURI Kamanosuke

Membre des Dix Crucifix de Sanada Yukimura.

Yurika Yurika

Petite sœur de Shitoron. Elle voyage avec Satoshi.

Yuriko Yuriko

Amie de Honoka, elle fait partie du club de chimie.

Yurino Yurino

Membre du groupe Itorio.