Home

Asahi ShimbunshaHaut de page

Asahi Bunko

ASCII Media WorksHaut de page

Dengeki Bunko
Media Works Bunko

BungeishunjūHaut de page

Bunshun Bunko

Chikuma ShobōHaut de page

Chikuma Bunko

Chūō Kōron ShinshaHaut de page

Chūkō Bunko
C★NOVELS

Earth StarHaut de page

Earth Star Novel

East PressHaut de page

Sonya Bunko

EnterbrainHaut de page

Famitsu Bunko
KCG Bunko

France ShoinHaut de page

Bishōjo Bunko
Bishōjo Bunko e Sukare

Fujimi ShobōHaut de page

Fujimi Fantasia Bunko
Fujimi L Bunko

Fukuinkan ShotenHaut de page

Fukuinkan Shoten Dōwa Series

FutabashaHaut de page

Futaba Bunko
M Novels
Monster Bunko

Futami ShobōHaut de page

Futami Sara Bunko

Gakken PublishingHaut de page

Gakken Plus

GentōshaHaut de page

Gentōsha Bunko
Gentōsha Tankōbon
Links Romance

HakusenshaHaut de page

Hana to Yume Novels
LaLa Novels
Young Animal Comics

Haper Collins JapanHaut de page

Angelica

HarashobōHaut de page

Mystery League

Harvest ShuppanHaut de page

Harvest Novels

HayakawaHaut de page

Hayakawa Bunko JA
Hayakawa Bunko SF

Hifumi ShoboHaut de page

Brave Bunko
Saga Forest

Hobby JapanHaut de page

HJ Bunko

IchijinshaHaut de page

Ichijinsha Bunko
Ichijinsha Bunko Iris
Iris Neo
Melissa

Jitsugyō no NihonshaHaut de page

Jitsugyō no Nihonsha Bunko

Julian PublishingHaut de page

Fairy Kiss

KadokawaHaut de page

Kadokawa Beans Bunko
Kadokawa BOOKS
Kadokawa Bunko
Kadokawa Horror Bunko
Kadokawa Sneaker Bunko
Kadokawa Tsubasa Bunko
Novel Zero

Kadokawa HarukiHaut de page

Haruki Bunko

Kawade Shobo ShinshaHaut de page

Kawade Bunko

Kill Time CommunicationHaut de page

Atomic Bunko
Nijigen Dream Novels
Real Dream Bunko

KōbunshaHaut de page

Kappa Novels

KōdanshaHaut de page

Kōdansha Aoitori Bunko
Kōdansha Box
Kōdansha Bunko
Kōdansha KK Bunko
Kōdansha Novels
Kōdansha Ranobe Bunko
Kōdansha Taiga
Kōdansha X Bunko
Kōdansha X Bunko Teens Heart
YA! Entertainment

Kyōiku GagekiHaut de page

Sōsaku bungaku

Kyōto AnimationHaut de page

KA Esuma Bunko

Mag GardenHaut de page

Mag Garden Novels

Media FactoryHaut de page

MF Books
MF Bunko J

Micro MagazineHaut de page

GC Novel

Mynavi ShuppanHaut de page

Mynavi Shuppan Fan Bunko

OverlapHaut de page

Overlap Bunko

ParadigmHaut de page

Paradigm Novels

PHP KenkyūjoHaut de page

PHP Bungei Bunko

Pony CanyonHaut de page

Ponican Books
Ponican Books Light Novel Series

SankōshaHaut de page

Diverse Novel

SeikaishaHaut de page

Seikaisha FICTIONS

ShinchōshaHaut de page

Shinchō Bunko
Shinchō Bunko nex

ShinkigenshaHaut de page

Morning Star Books

ShōdenshaHaut de page

Shōdensha Bunko

ShōgakukanHaut de page

FC Lululu novels
Gagaga Bunko
Junior Bunko
Lululu Bunko
Shōgakkan Bunko

ShūeishaHaut de page

Cobalt Bunko
Dash X Bunko
Jump j Books
Pink Bunko
Shūeisha Bunko
Shūeisha Mirai Bunko
Shūeisha Orange Bunko
Super Dash Bunko

ShufunotomoshaHaut de page

Hero Bunko
Prime Novels

SoftBank CreativeHaut de page

GA Bunko
GA Novel

SoftgarageHaut de page

Softgare Novels

SohgeishaHaut de page

Sohgeisha Clear Bunko
Sohgeisha Crystal Books

Square EnixHaut de page

Game Novels

TaibundōHaut de page

Red Rising Books

TakarajimashaHaut de page

Kono Light Novel ga Sugoi! Bunko
Takarajimasha Bunko

TakeshobōHaut de page

Takeshobō Bunko ka
Variant Novels

Tokuma ShotenHaut de page

ArkLight Books
Novel Edge
Zenon Novels